Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar an gcomhtháthú ábhair agus teanga leis an Dr Sarah Ní Dhuinnín, Ollscoil Luimnigh, ina pléitear teicnící praiticúla teagaisc & dea-chleachtas rangbhunaithe. Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí Gaeilge, do mhúinteoirí ábhair agus don cheannaireacht iar-bhunleibhéil lán-Ghaeilge, maraon le taighdeoirí ar bith atá ag plé leis an réimse seo.

Sa cheardlann seo, tabharfar aghaidh ar shain-inniúlachtaí an mhúinteora tumoideachais sa chomhthéacs iar-bhunleibhéil. Leis sin, bunófar mórchuid na cainte ar thogra taighde PhD a dhírigh ar an gcleachtas comhtháite ábhar agus teanga a chur chun cinn san iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge i gcomhthéacs na Gaeltachta. Clúdófar na téamaí a leanas mar chuid de chlár na cainte:

  • Bonn eolais an dea-oide tumoideachais le seicliosta eiseamláireach a nochtadh don earnáil lán-Ghaeilge trí chéile;
  • Móréileamh an chomhtháthaithe a mhaíonn go mbeadh gach múinteoir ábhair ina múinteoir teanga;
  • Teicnící oideolaíochta mar aon le dea-chleachtas rangbhunaithe ón ngort i leith an chomhtháthaithe;
  • An cosán dul chun cinn leis an gcleachtas comhtháite inmhianaithe a thabhairt chun críche.

Is múinteoir Gaeilge agus Eacnamaíocht Bhaile í an Dr Sarah Ní Dhuinnín a bhfuil taithí mhúinteoireachta éagsúla aici sa chomhthéacs T1 agus T2 araon. D’fheidhmigh sé mar mhodheolaí na Gaeilge i gColáiste San Aingeal, Sligeach, agus ina dhiaidh sin mar léachtóir agus mar chomhordaitheoir gníomhach ar an M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Faoi láthair, tá sí ina Comordaitheoir ar an nGaeilge in Aonad na Gaeilge, Ollscoil Luimnigh. Tá taighde PhD bainte amach aici i mbliana i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, ar an gcomhtháthú ábhar agus teanga sa chomhthéacs iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher
Tags: FGL | CPD, Litearthacht | Literacy, TF2023