Cuireadh Chun Tairisceana: Tionscadal Taighde

Jul 30, 2020

Tionscadal Taighde

Cur Síos ar an Tionscadal Taighde 

Anailís ar na hacmhainní reatha teagaisc agus foghlama do pháistí a bhfuil riachtanais oideachais bhreise acu sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta chun críche oiriúnacht; soláthar cuí agus easnaimh a aithint. Cuimsítear san anailís uirlisí measúnachta agus diagnóise ar raon leathan riachtanais oideachais bhreise. 

 Scóip: Baineann an taighde seo le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Ba chóir go mbeadh taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta san áireamh san athbhreithniú litríochta.  

 Tá dhá chéim i gceist leis an taighde seo, mar a rianaítear thíos 

Céim I 

 1. Na catagóirí RSO is coitianta a shainiú laistigh d’fhráma an taighde seo. 
 2. Athbhreithniú litríochta chun críche liosta acmhainní reatha (Gaeilge agus ginearálta/ Béarla) a aithint atá in úsáid sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ag an dá leibhéal.  
 3. Grúpaí fócais le foirne RSO / múinteoirí tacaíochta foghlama ag an dá leibhéal chun moltaí, tuairimí a fháil ar a bhfuil ann agus a fheileann; ar a bhfuil ann agus nach bhfeileann; ar na heasnaimh.  
 4. Anailís a dhéanamh ar na huirlisí measúnaithe agus diagnóise atá ann, de réir RSO a shainítear ag a thuas.  
 5. Easnaimh ó d thuas a aithint.  
 6. Páipéar comhairleach a fhorbairt ag eascairt as an athbhreithniú agus an plé sna fócasghrúpaí.  
 7. Suirbhé a chur chuig scoileanna ar fad le haiseolas agus moltaí breise a lorg. 

 Na Ceisteanna Taighde: 

 1. Céard iad na hacmhainní is feiliúnaí  atá ann agus a mholtar a bheith i réim i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar a bhaineann le RSO 
 2. Céard iad na huirlisí measúnaithe/diagnóise is  feiliúnaí  atá ann agus a mholtar a bheith i réim i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar a bhaineann le RSO 
 3. Céard iad na bealaí ina bhféadfaí acmhainní agus a n-oiriúnacht a mheas agus a dhearbhú ag leibhéal scoile agus earnála. 
 4. Céard iad na bealaí ina bhféadfaí uirlisí measúnaithe agus diagnóise agus a n-oiriúnacht a mheas agus a dhearbhú ag leibhéal scoile agus earnála.  

Céim II: Torthaí taighde a chur ar fáil i bhfoirm plécháipéise ag eascairt as torthaí chéim 1.  

 1. Bunachar údarásach a leagan amach den soláthar atá ann maidir le hacmhainní teagaisc agus foghlama 
 2. Moltaí d’oiriúnú acmhainní/uirlisí ar leith  
 3. Moltaí d’fhorbairt acmhainní / uirlisí ar leith as an nua 

 Eolas mar a bhaineann leis an Tionscadal Taighde. 

Rinneadh gach iarracht a chinntiú go bhfuil gach eolas is gá chun tairiscint a sholáthar ar fáil sa doiciméad seo. Sa chás go bhfuil soiléiriú ag teastáil faoi mhír ar bith, féadfar ríomhphost a chur chuig Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas blathnaid@gaeloideachas.ie (iarrtar ort cc a dhéanamh ar Chiara Ní Bhroin: ciara@gaeloideachas.ie).  

An Próiseas Tairisceana:   

Is gá d’institiúid, meithleacha taighde nó taighdeoirí aonair iarratas i scríbhinn a dhéanamh.  Ní mór go gcuimseoidh gach iarratas:- 

 1. Próifíl taighde agus CV an taighdeora / gach duine de na taighdeoirí a bheidh ag gabháil don obair. 
 2. Sonraí maidir leis an gcur chuige beartaithe don taighde. 
 3. Sonraí agus samplaí d’obair thaighde eile atá ábhartha/foilseacháin i réimse an taighde lena mbaineann.  
 4. Modheolaíocht agus scála beacht ama mar a bhaineann le gach céim den taighde. 
 5. Ráiteas costais. Ba cheart go mbeadh briseadh síos ar chostais uile an taighde beartaithe a bheith ann agus gach costas a bheith sonraithe in euro. Ní ceadmhach praghsanna a thugtar sa tairiscint a mhéadú le linn tréimhse an taighde. Ba cheart CBL, más cuí, a thaispeáint mar mhír ar leith. 

 Critéir Mheasúnaithe 

Cuirfear na critéir seo a leanas san áireamh agus na hiarratais á meas:- 

 1. Caighdeán agus ábharthacht an togra ó thaobh tuiscint a léiriú ar raon agus ar riachtanais an taighde. 
 2. Saintuiscint agus saintaithí ar earnáil an oideachais lán-Ghaeilge. 
 3. Saintuiscint agus saintaithí ar an RSO i gcomhthéacs scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. 
 4. Saintaithí agus cáilíochtaí i ndisciplín cuí. 
 5. A oiriúnaí atá an dearadh taighde agus an plean oibre beartaithe, lena n-áirítear a oiriúnaí atá na modhanna bailithe sonraí.  
 6. Taithí i dtaighde agus foilseacháin taighde ar ardchaighdeán a chur ar fáil i réimse an tionscadail taighde;  
 7. Soiléireacht agus éifeacht an chur chuige taighde beartaithe; 
 8. Léiriú ar indéantacht an chur chuige taighde laistigh den bhfráma ama luaite; 
 9. Luach ar airgead agus buiséad an taighde mar aon leis an gcumas feidhmiú laistigh den bhuiséad; 
 10. Acmhainní agus scileanna an taighdeora/na meithle taighde, agus 
 11. A shoiléire agus a chomhtháite atá an scríbhneoireacht san iarratas. 

 Glacfar le hiarratais ó thaighdeoirí aonair agus le comh-iarratais ó mheitheal de thaighdeoirí. 

Féadfaidh Gaeloideachas gearrliosta a thiomsú agus cuireadh a thabhairt do thaighdeoirí cur i láthair a dhéanamh don eagraíocht. Forchoimeádaimid an ceart an conradh a bhronnadh ar bhonn aighneacht na tairisceana amháin. 

Fráma Ama Táscach: Ní mór an taighde a chur i gcrích roimh dheireadh 2020. 

Buiséad Táscach: €14,000 

Dualgais Chonartha 

Tá dualgas ar an/na taighdeoir(í) cloí le ceanglas na dtéarmaí tagartha agus le cearta maoine intleachtúla, agus na prionsabail um chosaint sonraí a chomhlíonadh, agus gan fáisnéis faoi rún nó faoi phribhléid a nochtadh.  

Conas Tairiscint a chur isteach  

Ní mór tairiscintí a sheoladh ar ríomhphost chuig blathnaid@gaeloideachas.ie  agus iad a bheith faighte roimh dheireadh an lae 28.08.2020 

Fógraítear do thaighdeoirí gurb iad féin a bheidh freagrach as an togra a sholáthar, agus nach mbreithneofar tograí a gheofar tar éis an sprioc-ama. Ní ghearrtar aon táille ar phróiseas tairisceana Gaeloideachas agus ní ghlacann Gaeloideachas freagracht as eolas a chuireann nó nach gcuireann tríú páirtithe ar fáil.