Folúntais: Múinteoirí Ábhar i gColáiste Feirste

Mar 24, 2023

Tá Coláiste Feirste ag lorg múinteoirí láncháilithe leis na hábhair seo a leanas a theagasc trí mheán na Gaeilge:

  • Mata
  • Eolaíocht
  • Drámaíocht
  • Béarla
  • Teicneolaíocht
  • Gaeilge
  • Ábhair ghinearálta (céim in ábhar teagaisc ag A-L)

Is féidir go gceapfaidh an Painéal gearrliosta d’fholúntais a tharlóidh taobh istigh de 6 mhí. Ceapfar múinteoirí atá cumasach agus díograiseach agus a chuirfidh le fís agus éiteas Gaelach an Choláiste trí sheachadadh éifeachtach an churaclaim agus trí pháirt ghníomhach a imirt in imeachtaí seach-churaclaim.

Caithfidh foirmeacha iarratais bheith ar ais ag an Choláiste trí ríomhphost chuig info@colaistefeirste.belfast.ni.sch.uk roimh mheánlae Dé Céadaoin 19 Aibreán 2023.

Tuilleadh eolais anseo