Cad iad na bealaí is éifeachtaí le tacú le sainmhúinteoirí iar-bhunscoile teanga a chomhtháthú ina gcuid ábhar? Cás-staidéar ar chur chuige déach: pleanáil agus forbairt ghairme.

Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann phraiticiúil ó Chaitlín Ní Ruanaidh, Coláiste Feirste, ar an FCÁT agus straitéisí praiticiúla a bhféadfadh le múinteoirí an teanga a chomhtháthú sna sainábhair ag leibhéal iar-bhunscoile. Roinntear cleachtais atá i bhfeidhm i gColáiste Feirste agus bealaí a thugtar tacaíocht do mhúinteoirí na scoile a gcuid Gaeilge féin a shaibhriú.

Sainphróifíl an Dea-Oide Tumoideachais: An Gort fós le Treabhadh

Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann ar an gcomhtháthú ábhair agus teanga leis an Dr Sarah Ní Dhuinnín, Ollscoil Luimnigh, ina pléitear teicnící praiticúla teagaisc & dea-chleachtas rangbhunaithe.
Tá an cheardlann seo feiliúnach do mhúinteoirí Gaeilge, do mhúinteoirí ábhair agus don cheannaireacht iar-bhunleibhéil lán-Ghaeilge, maraon le taighdeoirí ar bith atá ag plé leis an réimse seo.