4. Timpeallacht Ghaelach a Chruthú

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

4 Timpeallacht Ghaelach a Chruthú

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cé a ghlacfaidh freagracht as timpeallacht Ghaelach a chruthú agus a chothú?

Cén tionchar atá ar timpeallacht ar labhairt na Gaeilge / ar an nGaeilge mar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

Conas mar a shamhlaítear an scoil agus timpeallacht láidir Ghaelach / i nGaeilge ann?

An bhfuil sé i gceist comharthaíocht agus fógraí a chrochadh i nGaeilge amháin?

Cad is féidir a chur go feiceálach leis an timpeallacht chun timpeallacht shaibhir Ghaelach / i nGaeilge a chruthú (Cairt teanga, fáiltiú, póstaer nathanna, clár fógraí ag an gCoiste Gaeilge, grianghraif den Choiste Gaeilge, grianghraif de na hambasadóirí teanga atá sásta Gaeilge a labhairt/spreagadh i measc daoine eile)?

Má tá cúram iarscoile ann, an bhfuil an gnó trí Ghaeilge agus go feiceálach trí Ghaeilge amháin?

Spreagsmaointe

Go gcothófar timpeallacht atá fabhrach agus spreagúil d’úsáid na Gaeilge sa scoil agus a chuirfidh ar chumas na ndaltaí cumarsáid a dhéanamh i nGaeilge sna suíomhanna éagsúla ina mbeidh siad, mar shampla sa rang, i mbun spóirt, ag spraoi, srl.

Go mbronnfar teastas ar bhall de choiste na Gaeilge a rinne sár obair i rith na bliana i leith úsáid/spreagadh na Gaeilge.

Go mbeidh nasc láidir le tuismitheoirí, oícheanta oscailte ag míniú polasaithe scoile agus an tacaíocht atá ag teastáil uathu.

Go leagfar béim an-láidir ar an oidhreacht Ghaelach – idir cheol, chluichí, dhamhsa agus eile. Cothóidh sé seo forbairt na ndaltaí agus láidreoidh sé féiniúlacht agus cultúr na Gaeilge sa scoil.

Cothófar Feasacht teanga trí chomharthaíocht fhisiciúil fud fad na scoile laistigh agus lasmuigh – a dhéanfaidh é a éascú do thuismitheoirí – nasctha leis an teanga riachtanach atá ag teastáil.

Nathanna úsáideacha do thuismitheoirí/cuairt eoirí a chrochadh ag fáiltiú na scoile.

Go mbeidh ann teanga fite fuaite trí ealaín an chlóis, le timpeallacht shaibhir fhisiciúil ó thaobh na teanga de.

‘An Ghaeltacht’ mar chomhartha ag geata na scoile mar ancaire teanga.

Go mbeadh bronnadh ann ag deireadh na bliana ar Ambasadóir na nÓg. Dalta a rinne sár obair i leith úsáid na Gaeilge ar scoil.