9. Tacaíocht Teanga do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí

Tacaíocht Teanga do Thuismitheoirí

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

9 Tacaíocht Teanga do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cad iad na tacaíochtaí atá/a bheidh ar fáil chun cumas Gaeilge na dtuismitheoirí a Shaibhriú?

Céard iad na dúshláin teanga is coitianta i measc na dtuismitheoirí faoi láthair? An bhfuil bearnaí i réimse ar leith den teanga a d’fhéadfaí a líonadh?

Céard is féidir leis an scoil a dhéanamh leis an teanga labhartha a spreagadh i measc na dtuismitheoirí – iad sin le Gaeilge, gan Ghaeilge nó ar bheagán Gaeilge?

Cé a ghlacfaidh freagracht as na tacaíochtaí a chur ar fáil? An bhfuil buiséad ann dó? An bhféadfaí ócáid tiomsaithe airgid a dhéanamh uair sa bhliain chun tacaíochtaí Gaeilge a chur ar fáil do thuismitheoirí (ranganna Gaeilge, mar shampla)?

An bhfuil freastal á dhéanamh ar thuismitheoirí ar chumas éagsúla teanga?

Cén fhís atá ag tuismitheoirí dá gcumas teanga féin? Cabhróidh an suirbhé ar thuairimí na dtuismitheoirí i leith úsáid na Gaeilge leis seo.

Spreagsmaointe

Tugtar cuireadh do thuismitheoirí freastal ar ócáidí Gaeilge/Bricfeasta Gaelach sa scoil.

Déanfar cur chuige an obair bhaile agus treoir a chur ar fáil do thuismitheoirí faoi conas dul i ngleic go dearfach le hobair bhaile, go háirithe mura bhfuil an téarmaíocht ar eolas ag an tuismitheoir. Is féidir ranganna Gaeilge bunaithe ar obair bhaile a chur ar fáil, rud a chuirfeadh leis an ngné shóisialta do thuismitheoirí freisin.

Déanfar cur chuige an obair bhaile agus treoir a chur ar fáil do thuismitheoirí faoi conas dul i ngleic go dearfach le hobair bhaile, go háirithe mura bhfuil an téarmaíocht ar eolas ag an tuismitheoir. Is féidir ranganna Gaeilge bunaithe ar obair bhaile a chur ar fáil, rud a chuirfeadh leis an ngné shóisialta do thuismitheoirí freisin.

Déanfar coiste na dTuismitheoirí a chumasú leis an oiread Gaeilge agus is féidir a úsáid agus iad i mbun a gcuid gnó.

Cuirfear treoir ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí atá ar bheagán Gaeilge chun cabhrú leo i leith na Gaeilge. Cuirfear eolas ar fáil maidir le ranganna Gaeilge a bhíonn ar siúl sa cheantar, nó sa scoil.

Moltar dóibh leas a bhaint as na hacmhainní agus tacaíochtaí atá ar fáil:- Imeachtaí Muintearas, Tuismitheoirí na Gaeltachta, Mother Tongues, Glór na nGael, Glór na Móna, Raidió na Gaeltachta, TG4, srl.

Cuirfear liosta abhaile de fhrásaí a mbítear ag súil leis go n-úsáidfidh na tuismitheoirí agus iad sa scoil – ionas nach gcloisfidh na páistí Béarla á labhairt ag a dtuismitheoirí ar láthair na scoile.

Tá ról lárnach ag tuismitheoirí in obair bhaile a gcuid páistí. Moltar liosta a chur le chéile, i gcomhairle le Coiste na dtuismitheoirí /coiste na Gaeilge maidir le frásaí agus foclaíocht a bheadh úsáideach chun cabhrú leis an obair bhaile.

Moltar teanga an chlóis agus an spóirt a roinnt le tuismitheoirí chun iad a chumasú leis an taobh sóisialta agus spóirt a spreagadh leis an nGaeilge sa bhaile.