14. Riaracháin

Riaracháin

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

14 Riaracháin

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cén tionchar atá/ a bheidh ag obair riaracháin na scoile ar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

An bhfuil tábhacht leis an teanga a bhíonn in úsáid i riarachán na scoile?

Céard iad na dúshláin i leith cúrsaí teanga i riarachán na scoile?

Céard is féidir leis an bhfoireann riaracháin a dhéanamh chun an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh?

An bhfuil sé réadúil a bheith ag súil le húsáid na Gaeilge i gcónaí?

Cé a ghlacann freagracht as an gné seo de Pholasaí Labhairt na Gaeilge?

Cén tacaíocht teanga atá ar fáil don fhoireann riaracháin?

Spreagsmaointe

Go mbeidh Gaeilge labhartha ag foireann na hoifige sa scoil ionas go mbeidh an teanga in úsáid leis na daltaí i gcónaí

Is i nGaeilge/go dátheangach a bheidh láithreán gréasáin agus meáin shóisialta na scoile

Eiseofar nuachtlitir sheachtainiúil / choicísiúil / mhíosúil chun dul chun cinn na ndaltaí sa Ghaeilge a fhógairt – tá cumarsáid leis an mbaile croílárnach d’fhís na scoile agus tuigtear gur gá tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi dhea-iompar agus dul chun cinn na ndaltaí.

Buaiteoirí na gcomórtas i leith úsáid na Gaeilge, srl. a fhógairt sa Nuachtlitir. Má tá aon eolas freisin maidir le himeachtaí as Gaeilge sa cheantar, roinnfear an t-eolas anseo leis.

Is i nGaeilge amháin a bheidh na tuairiscí cinn bhliana a scríobhann na múinteoirí faoi na daltaí. Is féidir leis an mBord Bainistíochta eisceachtaí a dhéanamh sa chás seo. Is féidir go gcuirfí gluais téarmaíochta ar fáil.

Ócáidí Gaelacha an phobail a fhógairt ar scoil, gréasán Gaelach a thógáil.

Ranganna teanga ar fáil ar scoil agus éigeantach go ndéanfadh foireann tacaíochta na scoile atá faoi bhun an chaighdeáin iad

Is i nGaeilge (nó go dátheangach) a bheidh gach comhfhreagras, fógra srl., a eiseoidh an scoil chuig pobal na Scoile.