7. Pobal na Gaeilge Lasmuigh de Gheataí na Scoile

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

7 Pobal na Gaeilge Lasmuigh de Gheataí na Scoile

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

An bhfuil grúpaí /eagraíochtaí Gaeilge sa cheantar áitiúil?

An bhfuil ról ag an scoil i gcur chun cinn na teanga sa phobal áitiúil? Cén fáth?

Cén tionchar atá ag pobal na Gaeilge lasmuigh de gheataí na scoile ar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

Cad is féidir le pobal na Gaeilge lasmuigh de gheataí na scoile a dhéanamh chun an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh?

An mbeadh nasc leis an bpobal Gaeilge sa cheantar ina leas do theanga an tsóisialaithe sa scoil?

Cé ar a bhfuil an fhreagracht as teanga an tsóisialaithe lasmuigh de gheataí na scoile?

Cén ról atá ag an scoil i stádas na Gaeilge sa cheantar? An bhfuil sé inmhianta go mbeadh ról ag an scoil? Conas?

Spreagsmaointe

Go ndéanfar nasc a chruthú agus a chothú le naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna máguaird atá ag feidhmiú trí Ghaeilge chun pobal beag de Ghaeilgeoirí a chothú agus stádas sóisialta a bhronnadh ar an teanga.

Go nglacfar páirt in imeachtaí agus i gcomórtais lasmuigh den scoil a spreagfaidh suim na ndaltaí i ngnáthúsáid na teanga.

Go ndéanfaí cuairteanna chuig an nGaeltacht a eagrú nó malartú daltaí a dhéanamh idir scoileanna laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.

Go gcothófaí nasc le grúpaí óige sa phobal chun labhairt shóisialta na teanga a chur chun cinn i dteannta a chéile.

Go ndéanfaí tograí teanga trína n-iarrfaí ar dhaltaí agallaimh a dhéanamh le sárchainteoirí, obair bhaile ag bailiú eolais ó sheantuismitheoirí, srl.

Go gcothófaí nasc le clubanna óige/drámaíocht/spraoi/ spóirt lasmuigh den scoil.

Turais/cuairteanna a eagrú le páistí eile sa scoil taobh amuigh d’am scoile agus iad a mhealladh chun Gaeilge a úsáid. Tá sé tábhachtach go gcloisfeadh na páistí Gaeilge in úsáid mar theanga taobh amuigh de gheataí na scoile.

Go gcothófaí nasc láidir idir na daltaí agus sárchainteoirí ón bpobal, iad a thabhairt isteach chun am sóisialta a chaitheamh leis na daltaí.

Go dtabharfaí cuireadh do dhaoine ón bpobal a bhfuil baint acu le saol na Gaeilge teacht isteach agus caint spreagúil a thabhairt do dhaltaí.