10. Ról an Mhúinteora

Ról an Mhúinteora

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

10 Ról an Mhúinteora

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cén tionchar / ról atá ag múinteoirí i sóisialú Gaeilge sa scoil?

Cad iad na dúshláin do theanga an tsóisialaithe i measc na ndaltaí faoi láthair?

Cad is féidir leis na múinteoirí a dhéanamh leis an nGaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh?

An bhfuil an teanga chuí ag múinteoirí leis an nGaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh i measc daltaí?

Cad iad na meicníochtaí a chuirfear i bhfeidhm le forbairt a dhéanamh ar chumas teanga na foirne?

Cén chaoi ar féidir na daltaí a chumasú tríd an gcuraclam leis an teanga chuí a shealbhú?

Cé chomh lárnach dá gclár oibre féin is a fheiceann múinteoirí an cheist seo?

Spreagsmaointe

Tacaíocht do chruthú/ceartú áiseanna teagaisc ar fáil do mhúinteoirí ar chaighdeán íseal Gaeilge.

Ranganna teanga atá ábharbhunaithe ar fáil ar scoil do mhúinteoirí agus é éigeantach go ndéanfadh múinteoirí faoi bhun an chaighdeáin iad.

Moltar an luath-thumadh ar feadh dhá bhliain chun go mbeidh na daltaí cumasaithe leis an teanga chuí a shealbhú le dul i ngleic le gach gné den churaclam. Ní chuirfear tús le léitheoireacht fhoirmiúil sa Bhéarla ná ar scéimeanna foghraíochta sa Bhéarla roimh an gcéad téarma i Rang a hAon.

Is í an Ghaeilge an teanga chumarsáide a bheidh ag foireann uile na scoile i dtimpeallacht na scoile agus ag freastal ar aon imeacht a bhaineann leis an scoil, seachas nuair a bhíonn teanga eile á múineadh.

Is cuid de dhualgas fhoireann na scoile é tacú ar gach bealach le Polasaí Labhairt na Gaeilge a chur i bhfeidhm.

Caidreamh maith idir múinteoirí agus daltaí chun Polasaí Labhairt na Gaeilge a chur i bhfeidhm.

Caithfidh an teachtaireacht chéanna a bheith ag teacht ó gach múinteoir go seasta agus go soiléir.

Ionchas láidir i bpolasaí na scoile gurb í an Ghaeilge a bheidh in úsáid go sóisialta ag múinteoirí agus daltaí.

Cód iompair i leith na Gaeilge, agus gach múinteoir leanúnach i dtaobh chur i bhfeidhm Polasaí Labhairt na Gaeilge.

A bheith gníomhach (sna ranganna éagsúla) ag scríobh blaganna, eolas do shuíomh na scoile; gearrfhíseáin faoin saol sa scoil, srl.

Daltaí a spreagadh le conradh a shíniú – comhaontú ar a ról, is é sin a gcion féin a dhéanamh don teanga – ní hamháin ar a son féin ach ar son na scoile agus na sochaí agus teacht ar an gcinneadh pearsanta gur leo an teanga.

Córas dearfach a bheith i bhfeidhm sa rang – Gaeilgeoir na seachtaine/ teastais ar chrochadh/ clár na bhfógraí.

Ar chlár gach plean seachtaine an mhúinteora – plé oscailte faoin nGaeilge – faoina tábhacht, faoina stádas sa tír, sa domhan, srl.

Scéim tacaíochta/sparánachta ar fáil do mhúinteoirí chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Cúrsaí rialta a chur ar fáil do mhúinteoirí na scoile i ngnéithe a bhaineann leis an tumoideachas – m.sh. teagasc teanga agus ábhar, forbairt scileanna délitearthachta comhionanna, múineadh tríd an dara teanga, tríd an gcéad teanga.

Múinteoirí a mhealladh i dtreo cúrsaí iarchéime – m.sh. M. Oid. san Oideachas lán-Ghaeilge, MA i dteagasc Teangacha.

Ceangal agus comhoibriú le múinteoirí eile/scoileanna eile.