11. Tacaíocht Foghlama

Tacaíocht Foghlama

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

11 Tacaíocht Foghlama

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cén tionchar/ ról atá ag an tacaíocht foghlama ar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

Cad is féidir a dhéanamh agus tacaíocht foghlama á cur ar fáil chun an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh?

An bhfuil an teanga cuí ag an bhfoireann tacaíochta foghlama chun an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh i measc daltaí?

An gcinntítear go bhfuil an fhorbairt ghairmiúil chuí ag an bhfoireann tacaíochta don suíomh tumoideachais?

An bhfuil na seirbhísí tacaíochta seachtracha ag cur tacaíocht ar fáil i nGaeilge?

An bhfuil sé mar pholasaí Cúntóirí Riachtanais Speisialta le Gaeilge a earcú?

Cén chaoi a fhreastalaítear ar phaistí le Gaeilge mar theanga baile/ar pháistí dátheangacha?

Spreagsmaointe

Go gcuirfear tacaíocht foghlama ar fáil do pháiste le riachtanais bhreise i dteanga na scoile / ina dteanga dhúchais / go dátheangach.

Go ndéanfar éileamh ar sheirbhísí measúnaithe agus tacaíochta i nGaeilge (NEPS, srl.).

Go mbeadh tacaíocht ón mBord Bainistíochta do ranganna TEG agus d’aon fhorbairt ghairmiúil leanúnach a chuirfeadh le saibhriú Gaeilge na gcúntóirí tacaíochta.

Go ndéanfar éileamh ar thuairiscí síceolaíocha agus tástálacha urlabhra caighdeánacha i nGaeilge chomh fada agus is féidir.