13. Earcú Foirne agus Ceist na Gaeilge

Earcú Foirne agus ceist na Gaeilge

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

13 Earcú Foirne agus Ceist na Gaeilge

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

An dtógtar Polasaí Labhairt na Gaeilge san áireamh agus foireann nua á h-earcú?

Céard iad na dúshláin atá ann ó thaobh earcú foirne le Gaeilge?

Céard is féidir a dhéanamh agus foireann á hearcú chun cosaint a thabhairt d’éiteas teanga na scoile agus Polasaí Labhairt na Gaeilge?

An bhfostófar duine ar bhonn eisceachtúil nach bhfuil cumas sa Ghaeilge acu?

An bhfuil comhaontú ann go bhfuil dualgas ar an mBord Bainistíochta foireann lánoilte le hardchumas Gaeilge a earcú, mar aon le rúnaí, feighlí agus cúntóirí riachtanais speisialta atá in ann feidhmiú trí Ghaeilge?

Cé chomh tábhachtach is atá meon dearfach i measc na foirne i leith úsáid na teanga a spreagadh?

Cad iad na meicníochtaí a chuirfear i bhfeidhm le forbairt a dhéanamh ar chumas teanga na foirne?

Spreagsmaointe

Moltar agallamh a chur ar gach iarrthóir poist chun cumas agus oiriúnacht an iarrthóra don suíomh lán-Ghaeilge / Gaeltachta a mheas

Tabharfar cóip de Pholasaí Labhairt na Gaeilge do gach ball foirne sa scoil agus tabharfar mar eolas d’iarrthóirí ar phoist sa scoil iad sula gcuirtear faoi agallamh iad.

Agus múinteoirí nua á gceapadh, déanfar gach iarracht múinteoirí a cheapadh a thuigeann córas an tumoideachais agus foghlaim an dara teanga. Is gá ag an staid seo a mhíniú dóibh go mbeidh dualgas orthu an Ghaeilge a leathnú mar theanga labhartha chumarsáide.

Ní mór Gaeilge chruinn, líofa ó bhéal agus i scríbhinn a bheith acu. Sa chás nach bhfuil, cuirfear tacaíocht chuí ar fáil dóibh leis an leibhéal teanga atá acu a fheabhsú.

Moltar post freagrachta a chruthú le cúram chur chun cinn na Gaeilge.

Moltar tacaíocht ón mBord Bainistíochta íoc as ranganna TEG agus tabhairt faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach mar a bhaineann le saibhriú na Gaeilge.