6. An Coiste Gaeilge

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

6 An Coiste Gaeilge

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Ar smaoinigh an scoil ar choiste Gaeilge a chur le chéile?

Cén ról a bheidh ag an gcoiste i gcur i bhfeidhm Polasaí Labhairt na Gaeilge?

Cé a bheidh ar an gcoiste agus cén fáth?

Cén tionchar/ról a bheidh ag an gcoiste ar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

An bhfuil an fhís chéanna do theanga an tsóisialaithe ag an gcoiste agus atá ag an bhfoireann agus ag an mBord Bainistíochta?

Cén tionchar/ról atá ag an gcoiste ar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

Cad iad na dúshláin shóisialaithe teanga faoi láthair, dar leis an gCoiste?

Cad iad na dúshláin shóisialaithe teanga faoi láthair, dar leis an gCoiste?

Conas atá ag éirí leis an gcoiste leis an ngné seo d’éiteas na scoile a chur chun cinn?

Cé a ghlacann freagracht as an ngné seo de Pholasaí Labhairt na Gaeilge?

Spreagsmaointe

Go mbunófar an Coiste Gaeilge laistigh de phobal na scoile. Comhdhéanamh an choiste le haontú ag an scoil – mar shampla, tuismitheoirí, daltaí na n-ardranganna, múinteoirí, baill sheachtracha an phobail (gníomhairí teanga), foireann tacaíochta; iardhaltaí srl.

Úinéireacht ar Pholasaí Labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc an phobail uile.

Cabhrú le timpeallacht Ghaeilge a chruthú agus a chothú.

A bheith lárnach i gceiliúradh laethúil na Gaeilge mar theanga an tsóisialaithe.

Feidhmiú mar ambasadóirí na teanga agus ag spreagadh labhairt na Gaeilge, is cuma cén leibhéal líofachta atá ag daoine.

Straitéisí a mholadh don Bhord Bainistíochta agus bainistíocht na scoile.

Bród agus fonn chun gníomhartha a spreagadh sna tuismitheoirí.

Tuairisciú don phobal ar obair an Choiste – mar chuid den nuachtlitir, ar an suíomh gréasáin, trí bhlaganna, ag cruinnithe nó eile.

Ceannasaíocht a ghlacadh as clár a fhorbairt a thacóidh le forbairt teanga na dtuismitheoirí.

Ceannródaithe agus ceannasaithe teanga a aithint trí shuirbhé ar thuismitheoirí féachaint an mbeidís sásta tacaíocht teanga a chur ar fáil do thuismitheoirí eile.

Suirbhé agus ceistneoirí a scaipeadh ar na daltaí le húsáid na Gaeilge sa scoil a mheas. Tabharfaidh sé seo treoir do Pholasaí Labhairt na Gaeilge.

Cairt / Conradh teanga a chruthú a bheidh feiceálach ar bhallaí na scoile – i. sainmheon teanga na scoile, na haidhmeanna, róil agus cur chuige uile na scoile i leith labhairt na Gaeilge.

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí a éascú agus a spreagadh de réir leibhéil éagsúla. Sa chás nach bhfuil d’acmhainn ag an scoil iad a mhaoiniú, eolas a chur ar fáil faoi ranganna atá ar fáil.

Moltar, más ann don spás, spás Gaeilge nó ‘Tearmann Teanga’ a bhunú do thuismitheoirí, áit le haghaidh caint, caife agus fiú léitheoireacht Ghaeilge le páistí níos óige faoina gcúram agus iad ag fanacht ar pháistí a phiocadh suas.

Moltar go mbeadh gach tuismitheoir /dalta eolach ar aidhmeanna na Cairte agus í a ghlacadh chucu féin mar sprioc phearsanta agus sprioc chomhaontaithe idir iad féin agus tuismitheoirí / daltaí / foireann na scoile. Duine a ainmniú le bheith mar cheannasaí ar an gCairt.