12. An Bord Bainistíochta

An Bord Bainistíochta

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

12 An Bord Bainistíochta

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cén tuiscint / sainmhíniú atá ag an mBord Bainistíochta ar theanga an tsóisialaithe?

Cén toradh a fheiceann an Bord Bainistíochta ar Pholasaí Labhairt na Gaeilge na scoile?

An gcreideann an Bord go bhfuil sé réadúil a bheith ag súil le húsáid na Gaeilge i gcónaí?
i measc na ndaltaí?
i measc an bhoird féin?
i meas grúpaí seachtracha?

Cén tionchar/ról atá/a bheidh ag an mBord Bainistíochta ar theanga an tsóisialaithe sa scoil?

Cad iad na dúshláin atá roimh úsáid na Gaeilge go sóisialta i measc daltaí faoi láthair?

Cad is féidir leis an mBord Bainistíochta a dhéanamh an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh?

Conas is féidir le Polasaí Labhairt na Gaeilge an bhearna idir an staid reatha agus fís na scoile a shárú?

Cé a ghlacann freagracht as an ngné seo den pholasaí Labhairt na Gaeilge?

An gcreideann an bord go bhfuil polasaí labhairt na Gaeilge inmhianaithe?

Spreagsmaointe

Go mbíonn tiomantas ón mBord Bainistíochta/ go mbeidh gach gné de shaol na scoile fréamhaithe san éiteas Gaeilge.

Go mbíonn an Bord Bainistíochta ag feidhmiú trí Ghaeilge amháin

Gurb i nGaeilge a dhéanfaidh an scoil a gnó leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus leis an gcigireacht agus leis an gcuid eile den státchóras chomh fada agus is féidir.

Go ndéanfaí gaol láidir comhoibritheach a chothú idir an Bord Bainistíochta,an Coiste Gaeilge agus Coiste na dTuismitheoirí, mar a bhaineann le héiteas na Gaeilge a chur chun cinn. Níor mhór an t-ábhar ón dá choiste a chur ar fáil go dátheangach ar a laghad.

Go mbeidh sreabhadh eolais leanúnach á chur ar fáil faoi bhuntáistí an dátheangachais/ tumoideachais do thuismitheoirí agus do na daltaí

Go mbíonn Polasaí Labhairt na Gaeilge mar mhír sheasta ag gach cruinniú den Bhord Bainistíochta.

Go ndéanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar fheidhmiú agus ar oiriúnacht Polasaí Labhairt na Gaeilge go bliantúil i gcomhar leis an bPríomhoide agus le foireann na scoile.

Go mbronnfaí teastas/duais ar ambasadóir na Gaeilge gach bliain ag an gcruinniú ghinearálta bhliantúil.

Go mbeidh comhthuiscint agus comhaontú láidir idir an Bord, an fhoireann agus na daltaí ar an rún maidir le labhairt na Gaeilge agus ar an gcur chuige.