8. Ról na dTuismitheoirí

Ag úsáid Beatha Teanga mar threoir, moltar go ndéanfadh an príomhoide nó éascaitheoir seisiúin chomhairliúcháin agus tobsmaointeoireachta le pobal na scoile nó le spriocghrúpaí ar leith den phobal le moltaí agus smaointe a bhailiú a d’fhéadfaí a chur isteach i bPolasaí Labhairt na Gaeilge don scoil, agus/nó chun plé a thosú ar cén fhís agus sprioc atá ag an scoil trí chéile ó thaobh na Gaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe.

Mar thoradh na hoibre seo, ní hamháin go mbeadh polasaí Labhairt na Gaeilge ag an scoil ach bheadh ionchur phobal na scoile uile faighte a spreagfadh úinéireacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí céanna.

Conas tabhairt faoi

Bunaithe ar na ceisteanna thíos agus ag baint leasa as na spreagsmaointe faoina mbun mar threoir, moltar seisiún tobsmaointeoireachta a reáchtáil ar mhaithe le moltaí praiticiúla a chur i bPolasaí Labhairt na Gaeilge.

Is fiú an leagan PDF den chaibideal seo a chló agus na teimpléid ann a chomhlánú mar thaifead ar an tobsmaointeoireacht:

8 Ról na dTuismitheoirí

Le cur sa pholasaí teanga:

Tuairimí, moltaí agus gníomhartha aontaithe a thagann aníos sa phlé.

Nach bhfuil le cur sa pholasaí (agus réasúnaíocht):

Moltar a áireamh anseo céard nach gcuimseofar sa pholasaí ag an tráth seo, agus an chúis leis sin. Cabhróidh sé seo leis an bplé a éascú amach anseo agus an polasaí á athnuachan.

Spreagcheisteanna

Cén ról a shíleann tú ar cheart a bheith ag tuismitheoirí i i gcur chun cinn an Ghaeilge mar theanga an tsóisialaithe sa scoil – eatarthu féin agus iad ag plé le daltaí?

Cén meon atá ag tuismitheoirí i leith labhairt na Gaeilge –
1) labhairt na Gaeilge idir daltaí go sóisialta agus
2) labhairt na Gaeilge ina measc féin?

Cad iad na dúshláin a bhaineann le labhairt na Gaeilge i measc na dtuismitheoirí faoi láthair?

An dtuigeann tuismitheoirí fís na scoile i leith labhairt na Gaeilge?

An mbraitheann tuismitheoirí go gcaithfidh siad a bheith líofa sa teanga le húinéireacht a bheith acu uirthi?

An fíor go bhfuil líofacht riachtanach chun ról a bheith agat i gcur chun cinn na teanga sa scoil? Cén chaoi ar féidir dul i ngleic leis an meon seo go dearfach?

Cad is féidir le tuismitheoirí a dhéanamh chun an Gaeilge mar theanga an tsóisialaithe a spreagadh
1) ina measc féin,
2) le daltaí ar láthair na scoile?

Cé a ghlacann freagracht as an ngné seo de Pholasaí Labhairt na Gaeilge?

An bhfuil tuismitheoirí sásta ról gníomhach a ghlacadh ag spreagadh labhairt na Gaeilge 1) ina measc féin, 2) le daltaí ar láthair na scoile?

Spreagsmaointe

Nósanna a chruthú sa teaghlach roinnt Gaeilge a úsáid taobh amuigh den teach m.sh beannachtaí / buíochas a ghabháil i siopaí chun ardú stádais a thabhairt don Ghaeilge.

Tá tacaíocht na dtuismitheoirí ag teastáil go géar chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga chumarsáide na scoile agus chun a bheith ina ndea-shampla dá gcuid páistí agus do dhaltaí eile na scoile.

Moltar go dtabharfaidh Coiste na dTuismitheoirí deis do Choiste na Gaeilge tuairisc a thabhairt ag an gcruinniú ginearálta bliantúil agus go n-aithneofaí go hoifigiúil a gcuid oibre.

Gaol láidir comhoibritheach a chothú idir an Bord Bainistíochta, an Coiste Gaeilge agus Coiste na dTuismitheoirí mar a bhaineann le héiteas na Gaeilge a chur chun cinn. Níor mhór an t-ábhar ón dá choiste a chur ar fáil go dátheangach ar a laghad (nó i nGaeilge amháin más é sin polasaí na scoile).

Polasaí Labhairt na Gaeilge a bheith mar mhír sheasta ag gach cruinniú den Choiste Gaeilge agus de Choiste na dTuismitheoirí.

Iarrfar ar thuismitheoirí a bheith ag faire amach d’earráidí teanga agus bealach éigin a chruthú dóibh le tuairisciú ar ais don Choiste Gaeilge faoi na heasnaimh teanga a fheiceann siad agus na bealaí ar féidir leis an mbaile cabhrú leis an scoil – i spiorad na comhpháirtíochta.

Beifear ag súil leis go labhróidh na tuismitheoirí cibé Gaeilge atá acu leis na páistí taobh amuigh agus go mór-mhór taobh istigh de bhallaí na scoile. Ní mór cultúr a chothú ina bhfáiltítear roimh gach leibhéal Gaeilge.

Míneofar Polasaí Labhairt na Gaeilge do gach tuismitheoir/ caomhnóir sula dtagann a c(h)éad pháiste ar scoil agus beifear ag súil go dtabharfaidh siad tacaíocht don Pholasaí agus iad ina dtuismitheoirí nó ina gcaomhnóirí sa scoil.

Iarrfar ar thuismitheoirí/ chaomhnóirí (agus ar fheighlithe a oiread agus is féidir) Gaeilge a labhairt le chéile, leis na daltaí agus leis an bhfoireann de réir a n-acmhainne agus iad i dtimpeallacht na scoile nó ar ghnó scoile.

Déanfar tuismitheoirí a spreagadh chun ról a ghlacadh sa Choiste Gaeilge agus i gcur i bhfeidhm Polasaí Labhairt na Gaeilge.